maandag 19 maart 2007

naar een normatieve weergave van enquêteresultaten?

Enquêtes bevragen in de markt wat werknemer X in functie Y op leeftijd en/of anciënniteit Z verdient. Dit wordt in een puntenwolk weergegeven en er wordt een trendlijn berekend.
Echter, deze trendlijn staat los van haar verhouding tot de trendlijnen van alle andere functies. Dit zou bijvoorbeeld(!) kunnen onthullen dat een secretaresse volgens de markt gemiddeld een hoger loon heeft dan een hoofdboekhouder. Dit terwijl het functiegewicht van hoofdboekhouder significant hoger is.
Dat is logisch, want met het functiegewicht werd immers geen rekening gehouden.
Ik pleit dan ook voor een normatieve benadering. We geven dan cijfers weer die met de correcte gewichtsverhouding rekening houden, die dus met de correcte gewichtsverhouding tussen functies herrekend worden.
Merk op dat dit helemaal niet hetzelfde is als een benchmarking uitvoeren op basis van het functiegewicht. Ook in die situatie zou uit de cijfers blijken dat de secretaresses gemiddeld meer verdienen dan de hoofdboekhouders.

Geen opmerkingen: